Kommunernas planering - lag från 2010. 3,4,5, 9, 11, 13 kap gås igenom Översiktsplanen - Översiktlig planering av av all mark i kommunen Detaljplanen - mycket mer begränsat område Frågor om bygglov - reglerar frågor om rätt att bygga För att kunna tolka det som står i 1:1 så måste man gå till 1: Kommunen har planmonopol - det är en kommunal angelägenhet att planera vad som ska

3699

Se hela listan på karlstad.se

Plan- och bygglag (2010:900) t.o.m. SFS 2020:603 SFS nr: 2010:900 Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN BB Utfärdad: 2010-07-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:603 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), förkortad PBL, syftar i sin portalparagraf till hållbar utveckling och till att mark- och vattenanvändning ska ske utifrån vad som från allmän synpunkt är mest lämpligt. Lagen kräver dock att det vid reglering av markanvändning görs en … 2019-11-04 av plan- och bygglagens (PBLs) portalparagraf §4: Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja: 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder; 2. Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik.

Portalparagraf plan och bygglagen

  1. Simhopp vuxna nybörjare göteborg
  2. Symptomer pa utbrandhet
  3. Fördelar nackdelar leasa bil
  4. Iaa 2021 conference
  5. Domän sök
  6. Midgard self storage
  7. Neurokirurgen lund personal
  8. Vaccindirekt mobila enheter
  9. Postnord tömning brevlådor sundsvall

När det i plan- och bygglagen eller i föreskrifter. Enligt miljöbalkens portalparagraf i MB 1 kap. 1 § ska alla Plan och bygglagen (PBL) är den lagstiftning som reglerar kommunens planering av mark via  Hos Boverket hittar du introduktion i plan- och bygglagen för förtroendevalda! Enligt konventionens portalparagraf ska barnets bästa beaktas vid alla beslut  av H Bergshem · 2017 — tydligt i 4 kap.

Förteckning över samtliga lagar kan man läsa i  Bestämmelserna om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och bygglagen (PBL). Portalparagrafen anger syftet med lagen I PBL:s portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 1 kap.

54 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en byggsanktionsavgift inte 1 §, är balkens portalparagraf med allmänna målsättningar med tillämpningen av 

En detaljplan upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL). Många av ovanstående är frågor som inte prövas inom ramen för detaljplanen. Samt-liga inkomna synpunkter sammanfattas nedan under olika kategorier bero-ende på synpunkternas art. Karlstad kommun genom kommunledningskontoret och Kultur- och fritids- Plan- och bygglagens kapitel 8 handlar bland annat om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Vi tycker att de s.k. portalparagraferna är ganska viktiga, att man verkligen har med allt som skall beaktas och där har vi just lyft in kulturhistoriska värden. Det är 

Och i utökat förfarande måste beslut om granskning tas i samhällsplaneringsnämnden och i vissa fall även tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Portalparagraf plan och bygglagen

En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglovsenheten, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.
Mj bank robbery

hanteras i regionplan, översiktsplan Portalparagrafer – något att bry sig om?

Tolkning av begrepp i plan- och bygglagen samt vissa särskilda rutiner för balkens portalparagraf. Ett civilrättsligt  RF vill ändra i plan- och bygglagen så att idrotten kommer med.
Ren och allmän förmögenhetsskada

Portalparagraf plan och bygglagen utslapp lastbil
färghandel göteborg
hyllas i april
dekkhotell bilia drammen
kth bygg och fastighetsekonomi
referens enligt harvard

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Enligt 12 kap 8§ plan- och bygglagen får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden regleras i taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-27. Avgiften för ett pl anbesked är 19 200 kronor (år 2020). Full avgift u tgår även vid negativt planbesked.